راهنمای قدم به قدم بازی شاهزاده ایرانی 2

THE BOAT
بعد از اتمام دمو چند نفر از شیاطین را نابود کنید و راه را از سمت چپ ادامه دهید تا به پایین کشتی سقوط کنید. در اینجا اگر از میزان سلامتی شما کم شده است میتوانید آب بنوشید. راه را ادامه داده و با استفاده از نیزه اولین اهریمن را نابود کنید سپس به سمت ستون بروید و سه اهریمن دیگر را با استفاده از ستون نابود کنید.وارد درب سمت چپ شده و اب بنوشید تا سلامتی شما برگردد. هم اینک یک دموی کوتاه برای شما پخش میشود.بعد از اتمام دمو تمامی اهریمنان موچود در آنجا را نابود کنید و از پله های سمت چپ به بالا بروید باز هم دموی کوتاهی برای شما به نمایش در می آید.
BOSS:THE WOMAN IN BLACK
برای مبارزه با او باید با دقت عمل کنید.کلید راست موس را نگه دارید تا شاهزاده دفاع کند و بعد از اینکه شادی دو شمشیرش را به سمت بالا آورد به او ضربه بزنید.این کار را چند مرتبه انجام دهید تا دموی زیبایی پخش شود.
THE BEACH AND THE FORTRESS
بعد از تمام شدن دمو شاهزاده در ساحل به هوش می آید و متوجه میشود که شمشیرش به درون آب افتاده سپس چوب را از روی زمین برمیدارد.در ابتدا کلاغ هایی به سمت شما می آیند آنها را نابود کنید و راه را ادامه دهید از پله های سمت چپ بالا بروید تا اولین آبخوری بازی را مشاهده کنید شما میتوانید در آنجا آب بنوشید و بازی را ذخیره کنید. از روی دیوار با استفاده از راست کلیک بالا رفته و از لبه آویزان شوید به سمت راست راه را ادامه داده و به لبه بعدی بپرید دو باره از راست کلیک برای آویزان شدن از دیوار استفاده کنید و بالا بروید سپس با استفاده از ستون ها راه را به سمت بالا ادامه دهید و از درب قلعه با استفاده از کلید space عبور کنید و دو اهریمن را نابود کنید.راه را ادامه دهید تا به در بسته ای برسید سپس از سمت چپ آن روی سکو بروید و از دیوار با استفاده از راست کلیک بالا بروید.راه را ادامه دهید تا دمویی پخش شود سپس با استفاده از شمشیر spider که بدست آوردید اهریمنان را نابود کنید و به سمت عقب برگردید و از دری که شادی فرار کرد عبور کنید.در اینجا از آبخوری آب بنوشید و بازی را ذخیره کنید. راه را ادامه داده و بعد از اتمام دمو به رئیس کلاغ ها میرسید.
BOSS:CROW MASTER
کشتن او خیلی آسان است برای کشتن او بهتر است از فن space+راست کلیک استفاده کنید. او سه مرتبه زنده میشود بعد از اولین بار که او را نابود کردید به سمت راست بروید و از دیوار بالا رفته و با استفاده از راست کلیک از دیوار بعدی بالا بروید و سریع کلید space را فشار دهید تا به لبه بعدی بپرید.به سمت ستون رفته و روی دیوار بدوید و وقتی به ستون رسیدید با استفاده از space آن را بگیرید سپس به سمت ستون بعدی پریده و سرانجام به روی سکویی که رئیس کلاغ وجود دارد بپرید با استفاده از همان تکنیک بار دوم هم او را نابود کرده تا برای آخرین بار زنده شود.بعد از دومین نابود به سمت راست بروید و روی دیوار بدوید تا از لبه سکوی بعدی اویزان شوید از آن هم بالا بروید و این بار به سمت چپ روی دیوار دویده تا سکوی بالایی را بگیرید سپس از سکو بالا رفته و ستون بعدی که پشت سر پرینس است را بگیرید و در آخر به سمت رئیس کلاغ بپرید و برای آخرین بار او را نابود کنید. بعد از نابودی او به سمت دکمه ای که روی دیوار است بروید و با استفاده از راست کلیک از دیوار طوری بالا بروید که بتوانید از روی آن رد شوید تا درب سمت چپ باز شود. از درب عبور کرده و پایین بروید و اهریمنان را نابود کنید. روی اولین لبه که در وسط قرار دارد پریده و با استفاده از راست کلیک روی لبه بالای بپرید و به سمت چپ رفته و از سکو بالا بروید یکی از دشمنان در آنجا سد راه شما میشود او را نابود کنید و از روی دیوار سمت چپ با استفاده از راست کلیک عبور کرده تا از لبه آویزان شوید سپس به سمت چپ بروید و سپس روی از دیوار در آن طرف راهرو پایین بیایید و راه را ادامه داده و بازی را ذخیره کنید.
THE FORTRESS PART 1(PAST)
در این مرحله شما باید به دنبال شادی بروید.روی دیوار بروید و اهریمن را نابود کنید سپس وارد اتاق شوید و هر سه اهریمن را نابود کنید.روی ستون پریده و بعد از آن به لبه دیوار آویزان شوید. به سمت راست بروید و روی دیوار بپرید.حالا از روی دیوار به شکلی عبور کنید که از روی دکمه موجود رد شوید سپس به پرده آویزان شده و به پایین بروید از درب باز شده عبور کنید و راه را ادامه دهید و بازی را ذخیره کنید.
در اینجا دو نفر از اهریمنان را نابود کرده و سپس از پله ها بالا بروید در بالای پله ها اهریمنان را نابود کنید.حالا از روی دیوار به لبه دیوار بپرید. در اینجا از روی دیوار راه رفته و به پایین بروید.اهریمن را نابو کنید و روی دیوار بدوید به اتاقی خواهید رسید که چند نفر از دشمنان در آن حضور دارند آنها را نابود کنید و به سمت چپ بپرید و از لبه ی دیوار بالا بروید. روی ستون بپرید و به قسمت راست سالن بروید. روی دیوار بدوید و روی تراس بپرید تا خارج شوید. به راه خود ادامه دهید و از نردبان بالا بروید.روی نردبان دوم که پشت پرنس است بپرید و وارد راهرو شوید. از روی دیوار راه رفته تا از روی تیغ ها عبور کنید در این قسمت میتوانید بازی را ذخیره سازید.
از تله ها با دقت عبور کنید تا به اتاق بعدی برسید. در اینچا اهریمنان را نابود کردهسپس به سمت راست سالن بپرید و محافظ را بکشید . از پایه ها استفاده کنید و به سمت الوار ها بپرید روی بالکون پریده و نینجا را از بین ببرید.سپس روی لبه دیوار بپرید و روی الوار ها بپرید به لبه دیگری پریده و از پرده پایین بیاییدحالا قبل از تمام شدن راه روی لبه ی دیوار بپرید. در ااینجا از روی الواری عبور کنید و نینجا را نابود کنید.از روی الوار ها به سمت دیگری بپرید و به سمت دیوار بپرید و به سمت آخرین الوار برویدروی بالکون بپرید و اهریمنان را نابود کنید. به لبه دیوار بپرید و روی الوار بروید. نینجای آخری را بکشید و اهرم را تکان دهید. برای پایین رفتن از پرده استفاده کنید و روارد در شوید. از پرده پایی رفته و روی الوارها بپرید از روی الوارها به روی الوار دیگر بپرید تا به سالنی برسید از تله عبور کنید و بازی را ذخیره کنید.
BOSS:THE WOMAN IN BLACK
این دومین و آخرین مبارزه شما با شادی است شما در ابتدا او را درحال مبارزه با کالینا میبینید او کالینا را به پایین می اندازد اما کالینا ازلبه اویزان میشود. شما نباید اجازه دهید که به سمت کالینا برود و باعث سقوط او شود.
کشتن او در اینجا کمی مشکل است مانند مبارزه اول با او مبارزه کنید وقتی که او رویش را به طرف کالینا میکند و میخواهد به طرف او برود سریع به او از پشت چند ضربه وارد کنید تا نابود شود.بعد از کشتن او دمویی برای شما پخش میشود.
THE FORTRESS PART 2(PAST)
در ابتدا به سمت راست پریده و بعد روی لبه ی دیوار بپرید. روی دیوار راه بروید تا بتوانید به آن سمت بپرید. راه را ادامه دهید تا به آبخوری برسیدو لبه ی دیوار را تا انتها ادامه دهید و روی الوار بپرید. روی الوار بعدی بپرید و سپس روی دیوار راه بروید تا بتوانید روی الوار بعدی بپرید. به لبه دیوار بپرید.
روی پایه پریده و بعد از آن روی لبه ی بعدی بپرید. حالا باید از طناب استفاده کنید و اهرم را حرکت دهید. دوباره به سمت طناب پریده و روی دیوار رفته و به راه خود ادامه دهید. وارد اتاقی که چند نینجا در آن جاست شوید و آنها را نابود کنید.به سمت لبه دیوار بپرید حالا روی پایه پریده و از آن بالا بروید تا لبه ی دیکر را ببینید. از روی لبه روی پایه ای که بالا تر قرار دارد بپرید.روی دیوار بدوید و به راه خود ادامه دهیدو به سمت دیگر دیوار پریده و همچنان روی دیوار راه بروید. در آخر به سمت بالا راه خود را ادامه دهید. در اتاق بعدی روی دیوار راه رفته و طناب را بگیرید و روی طناب دیگری بپرید با استفاده از طناب روی دیوار پریده و از روی دیوار به سمت دیگر دیوار بپرید حالا از میان چهار برجک عبور کنید.بازی را ذخیره کنیدو دکمه را فشار دهید تا راه را بز کنید و قدرت جدید EYE STORM را بگیرید.
THE FORSTRESS PART 3(PRESENT)
از دو برج عبور کنید و به پایین بروید . از قدرت EYE STORM با استفاده از کلید R استفاده کنید تا اسلوموشن شود اینک همه چیز اسلوموشن شده است غیر از شاهزاده حالا از روی دکمه عبور کنید تا درب باز شود به سرعت از در عبور کنید.
پایین بروید تا دمویی پخش شود در این دمو داهاکا (محافظ خط زمان) را مشاهده میکنید.به سمت چوب بروید و از روی آن طناب را بگیرید. از روی طناب روی لبه ی دیوار بپرید. از روی چوب ها روی چوب بعدی پرید و روی ستون پریده و سپسش روی پرده بپرید و از انتها آن روی چوب بپرید. روی پایه بپرید. روی دیوار راه رفته و به لبه دیوار بپریدو پایین بروید و نینجا ها را نابود کنید. حالا از لبه ی دیوار بالا بروید از میان دو دیوار بالا بروید. بعد از اینکه از ستون بالا رفتید روی چوب بپرید و روی دیوار شکسته رفته و باز ی را ذخیره کنید.راه را ادامه دهید تا دموی کوتاهی پخش شود.
BOSS:DAHAKA
با سرعت بدوید و روی دیوار راه بروید از روی پایه ها روی دیگر پایه ها بپرید و فرار کنید. دمویی مشاهده میکنید. بعد از خارج شدن روی دیوار راه رفته و روی ستون پبپرید و از ستون بالا بروید و لبه دیوار بپرید. وارد اتاق شوید از پرده پایین بروید از دست داهاکا فرار کنید.
THE FORSTRESS PART 4 (PAST)
مانند قبلا که اینجا بودید عمل کنید تا دمویی پخش شود.وارد اتاق اول شوید و از آن خارح شوید. بعد از عبور از راهرو روی لبه دیوار بپرید. از روی دیوار به طرف دیگر بپرید روی دیوار بدوید و اهریمنان را نابود کنید. در کنار بشکه ای یک دکمه خواهید دید. آنرا فشار دهید و بازی را اسلوموشن کنید و از روی دیوار کوتاه عبور کنید. از دیوارها عبور کرده تا از تله ها بگذرید. به راه خود ادامه داده و برای باز کردن رمز در صندوق را بگشایید. وارد راهرو شده و سپس وارد اتاق بعدی شوید.
محافظ را بکشید و به درون چشمه بپرید. از پله ها استفاده کنید تا از تله ها عبور کنید. از میان دو برجک عبور کنید و روی لبه ی دیوار بپرید. دوباره از تله ها عبور کنید و از نردبان بالا بروید . اهرام را فشار دهید پایین رفته و وارد در شوید. حالا میتوانید بازی را ذخیره کنید. با دختری که در آنحا است صحبت کنید تا راه گذر از در را به شما نشان دهد شمشیر جدید به نام شمشیر شیطان را دریافت میکنید. در دمو مشاهده میکنید که شمشیر بای د در کجا قرار دهید. بع عقب برگشته و شمشیر را در جایگاهش قرار داده و اهرم را فشار دهید. شکل اتاق عوض میشود اهرم رادباره فشار دهید و اهریمنان را نابود کنید.
THE CLOCK TOWER PART 1(PAST)
روی خروجی دیگر اتاق بپرید. به سمت چپ نگاه کرده و روی دیوار بدوید. دوبار اینکار را انجام دهید و به راه خود ادامه دهید. راه خود را تا ورودی نزدیکتان ادامه دهید و اهرم را فشار دهید و با استفاده از حالت اسلوموشن وارد در شوید. از در عبور کرده و میان دو دیوار بپرید و راه خود را ادامه دهید و از نردبان استفاده کنید و روی لبه ی دیوار بپرید. حالا بازی را ذخیره کنید. اهریمنان را نابود کنید تا یک غول بزرگ از درب سمت چپ خارج شود کشتن او آسان است باید چند ضربه به پشت پایش بزنید تا خم شود سپس با استفاده از کلید space روی سر آن بپرید و با شمشیر تند تند به او ضربه بزنید تا بمیرد.
THE CLOCK TOWER PART1 (PRESENT)

در ابتدا بازی را ذخیره کنید.و از راهی که آمده بودید برگردید. شما هم اینک شما در CLOCK TOWER قرار دارید. دمویی مشاهده میکنیدو در آن کاری که باید انجام دهید نشان داده میشود.از پرده پایین بروید و از روی دیوار روی ستون بپرید و به درون اتاقی که در آن غول را نابود کردید بشوید. اهریمنان را نابود کنید بعد از کشتن آنها سگهای آتشین به شما حمله میکنند کمه باید از آنها برای باز کردن درب سمت راست استفاده کنید(به این ترتیب که بعد از چند ضربه به هرکدام به طرف درب بروید وقی آنها به سمت شما می آیند منفجر میشوند و در باز میشود).روی دیوار بدوید و طناب را بگیرید.به سمت چشمه بپرید وا آ»جا آب بنوشید راه خود را ادامه دهید تا به شکاف کوچک برسید. به سمت دشمن بروید و نابودش کنید.بعد از ریو پل عبور کنید. راه راتا رسیدن به اتاق ادامه دهید و بعد از باز کردن در دونفر از دشمنان و دو سگ آتشین به شما حمله میکنند پس از کشتن آنها از نردبان بالا بروید و تا جاییکه ممکن است بالا بروید حالا هدف شما رفتن به بالای ساختمان است. لبه ی دیوار را گرفته و سمت ستون چوبی که در مرکز است بروید. روی دکمه بپرید و دوباره روی ستون چوبی بروید . از حالت آهستنه استفاده کنید تا بتوانید قبل از این که دربسته شود از آنجا خارچ شوید . بازی را ذخیره کنید.
از کنار دیوار کوچک عبور کرده و سگگ آتشین را برای خراب کردن دیوار به کار ببرید. وسط منطقه نورانی رفته و دموو را مشاهده کنید روی دیوار راه بروید و به پایین بپرید بالا بروید ا نردبان در بالای نردبان شیاطین را نابود کنید. روی طرف دیگگر لبه دیوار بپرید و از آنجا روی لبه ی پایینی بپرید. روی دیوار راه رفته و به سمت چپ بروید. روی زمین بپرید. شیاطین را نابود کنید. در سمت راست نردبانی را خواهید دید از آن بالا بروید و راه را ادامه دهید روی دیوار ردویده و روی طناب بپرید و از آنجا به سمت لبه ی دیوار بروید. روی نردبان بعدی بپرید و شیاطین را نابود کنید روی دیواری که در سمت چپ است راه رفته و روی لبه ی دیوار بپرید. به راه خود ادامه دهید تا به منطقه ی بعدی برسید.

BOSS:DAHAKA
باز هم باید فرار کنید از روی دیوار روی دکمه بپرید و دوباره روی دیوار بپرید. سگهای آتشین را نابود کنید و به سمت طناب رفته و از روی آن روی اتاق بپرید. دکمه را فشار دهید و به زمان گذشته برگردید. بازی را ذخیره کنید .
THE CLOCK TOWER PART3(PAST)
روی دیوار بدوید و از روی چوب ها عبور کنید دوباره از روی دیوار حرکت کنید و سگهای آتشین را بکشید. به راه خود ادامه دهید و سه دزد دریایی را بکشید روی دیوار راه رفته و طناب را بگیرید از روی طناب طرف دیگر بپرید دو اهریمنان را نابود کنیدن.
به طرف سالن بزرگ بروید در این جا یک غول بزرگ به سمت شما سگهای آتشین را پرتاب میکند در ابتدا باید اهریمنان را نابود کنید سپس به سمت چپ رفته و با استفاده از سگ هایی که غول پرتاب میکند درب راشکسته و وارد شوید آب بنوشید و بازی را ذخیره کنید.
در کنار آبخوری یک اهرم وجود دارد آن را بکشیدو از آنجا خارج شوید و روی دیوار بدویدتا به نردبان برسید. از آن بالا بروید و اهرم را حرکت دهید. در دمو محل جدیدی نشان داده خواهد شد. از روی دیوار حرکت کنید تا به آنجا برسید . روی عقربه ی ساعت بپرید و از آن پایین بروید. روی پایه بپرید. سه پایه ی دیگری را در پایین خواهید دید. حالا به سمت منطقه ی زیرین حرکت کنید.
از نردبان بالا رفته و به بالای سنگ بروید. روی دیوار راه بروید تا به نردبان بعدی برسید از آن بالا بروید و اهرام را حرکت بدهید و سگ های آتشین را نابود کنید. از روی دیوار به سمت اهرم بعدی بروید. آن را تکان داده و وارد منطقه ی بعدی شوید. از دیواری که در آن شکافی موجود است وارد شوید. به سمت اهریمن بپرید و او را نابود کنید حالا از روی دیوار راه بروید تا به سالن بزرگ برسید.
BOSS:GOLEM

او را همانند غول های قبلی از پای درآورید و بازی را ذخیره کنید و به سمت دیگز سالن بروید. روی چوب بپرید.بعد روی پایه پریده و از روی آن روی پایه ی دیگری بروید.از روی آ» روی چوب بعدی پریده و سپس روی نردبان بپرید.
از نردبان بالا بروید و سگهای آتشین را از بین ببرید. اهرم را حرکت دهید حالا میتوانید از دری که دیدید عبور کنید. به راهتان ادامه دهید و از روی پرده به روی پرده ی بعدی بپرید تا به میانه منطقه برسید. به روی ذخیره بازی بپپرید. حالا پایین رفته و با غول مبارزه کنید. بعد از نابودی او به سمت چپ بروید و با استفاده از لبه دیوار به را خود ادامه دهید . داخل سالن شده تا دمویی ببینید.او به شما شمشیر قدرت مندی میدهداهرم را حرکت دهید تا سصخره ها از آن طرف بالا بیایند به سمت در دیگر بروید روی صخره بروید و لبه ی دیواری که سمت چپ شما است را بگیرید. راه را ادامه دهید سپس به سمت ددشمن بروید و اورا از پای درآورید روی دکمه بروید و با استفاده از حالت اسلوموشنروی نقطه ذخیره بازی بروید.
THE GARDEN PART 1 (PAST)
تمامی اهریمنان را نابود کنید.روی دیوار بدوید و به سمت نردبان بپرید تا آن را بگیرید.با دشمنان مبارزه کنید به سمت چپ بپرید و روی دیوار بدوید و طناب را بگیرید. روی لبه ی دیوار بپرید. روی پرده پریده و به پایین بروید راه را برگشته و دوباره از نردبان بالا بروید. حالا از نردبانی که در سمت راستتان است استفاده کنیددشمن را نابود کنیدو روی دیوار راه بروید و طناب را بگیرید و از روی آن روی پایه بپرید. روی پنجره پریده و از آن جا روی لبه ی دیوار بروید. اهریمنان را نابود کنیدو و وارد درب بعدی شوید در اینجا بازی را ذخیره کنید.
بعد از اتمام دمو اهریمنان را نابود کنید و اهرم را حرکت دهید و از پله ها استفاده کرده و به منطقه ی مرکزی بروید. با اهریمنان بجنگید و آن هارا نابود کنید. اهرم را تکان دهید و با استفاده از حالات اسلوموشن به منطقه بعدی بروید.
روی چوب بپرید. راه را ادامه دهیدو بعد روی پایه بپرید. با اهریمن مبارزه کنیدو به پایین بروید و با دشمن مبارزه کنید اهرم کنار جعبه را تکان دهید با استفاده از جعبه دکمه ی کنار آن را فشار دهید. به پایین بروید و اهرام را برای باز شدن در حرکت دهید.
راه را به سمت چپ ادامه دهیدروی طناب بپرید و از آن حا به پایین پریده و اهرم را حرکت دهید و بازی را ذخیره کنید. وارد باغ شوید و از پنجره روی پرده بپرید. چهار اهرم در باغ وجود دارد اهرم دومیکه در کنارتان است را فشار دهید حالا از دهان محسمه آب خواهد ریخت با اهرم دیگری که در سمت چپ است هم این کار را انحام دهید و بعدز ا دیدن دموی دوم در اصلی باز میشود از در عبور کرده وروی لبه ی دیوار بپرید وبه اتاق زمان خواهید رسید.

THE GARDEN PART 2 (PRESENT)
در ابتدا بازی را ذخیره کنید . راه را ادامه دهید. دربین راه دشمنان را از بین ببرید.درسمت چپ صخره ای خواهید دید. به بالای آن بروید. روی چوب بروید و روی چوب بعدی بپرید.اهریمنان را نابود کنید.از روی چوب به لبه دیوار بپرید و راه را تا رسیدن به پنجره ادامه دهید. و بازی را ذخیره کنید.
روی ستون های چوبی بپرید. به راه خود ادامه دهید تا به چوب برسید. روی دیوار بدوید و وارد راهرو شوید. با استفاده از حالت اسلوموشن از تله عبور کنیداز روی دیوار راه رفته و بازی را ذخیره کنید. روی ستون بپرید و روی لبه دیوار به راه خود ادامه داده و روی ستون دیگر بپرید. به درون اتاق بپرید. نینجا را بکشید. از پله ها بیرون بروید بعد از اتمام دمو روی دیوار راه بروید. از روی ستون اول به روی ستون بعدی بپرید. بعد از رسدن به دشمن داهاکا را مشاهده میکنید.
BOSS:DAHAKA
اینبار هم باید از دست داهاکا فرار کنید در ابتدا روی دیوار بدوید و نردبان را بگیرید پایین رفته وروی ستون بپرید و بعد روی ستون دیکگر بپرید.راه را ادامه دهیدتا به آبشار برسید.با استفاده از حرکت روی دیوار وارد اتاق شوید.به این ترتیب از منطقه خارج شوید. به سمت چپ برویدو روی نردبان بپرید. آن را رها کنید و به لبه دیوار بپرید. اهریمن را نابود کنید و وارد راهرو شوید. روی پل بروید و به سمت چپ رفته وروی طناب بپرید. روی نردبان رفته و از روی آن به پایین بپریدو وارد اتاق زمان شوید.
THE GARDEN PART 3 (PAST)
بعد از ذخیره کردن بازیبه سمت پل برگردید و اهریمنان را نابود گنید. به باغ برگردید و به سمت ستون ها بروید اهریمنان را نابود کنید و از نردبان ابالا بروید و وارد در شوید. دوباره اهریمنان را نابود کنید و به راه ادامه دهید. از نردبان بالا بروید و سپس از روی دیوار بدوید. بازیرا ذخیره کنید. وارد باغ جدید شوید. همه دشمن ها را بکشید و از اهرم استفاده کنید و به سمت غرب بروید. از ستون بالا بروید و روی ستون چوبی بپرید روی لبه دیوار بپرید و به سمت اهرم دیگر بروید به سمت راست بروید و روی ستون سومی بپرید به اهرم سوم خواهید رسید روی دیوار راه رفته وبا استفاده از طناب روی ستون چوبی و بعد روی ستون دیگر بپرید. با استفاده از پایه ها وارد بالکون شوید. وارد درب شوید و دکمه را فشار دهید و از کنار ستون عبور کنیدو به سمت اهرم دوم بروید و آن را تکان داده و به سمت اهرم ول بروید و آن را هم حرکت دهید.
به بالکونی که بعد از سه ستون قرار دارد برگردید. در دمو کارهای محوله را مشاهده میکنید.به سمت دیوار رفته و از آن جا روی طناب بپرید و اهریمنان را نابود کنید. دکمه را بفشارید و با اتفاه از حالت اسلوموشن به بالکون برگردید. روی لبه ی دیوار راه رفته وروی پایه بپرید. روی دیوار حرکت کنید تا به نردبان برسید. از آن پایین بروید. از باغ خارح شوید و بازی را ذخیره کنید. دمویی برای شما پخش خواهد شد که در آن داهاکا یک موجود سیاه را میبلعد وارد اتاق شنی که باز کردید شوید دموی دیری پخش میشود بازی را ذخیره کنید و دموی بعدی را هم ببینید.
BOSS:EMPRESS
کشتن او مشکل است شما باید از خودتان همواره با استفاده از راست کلیک دفاع کنید بعد از کمی مبارزه او جادو هایی میکند که دو شبح به شما حمله میکنند آنها را نابود کنید برای نابود کردن کایلینا از حالت اسلوموشن استفاده کنید تا به کلی نابود شود.
بعد از کشتن او دوباره داهاکا دنبالتان می افتد برای فرار روی دیوار راه باید بروید به پلی میرسید روی اهرم پریده و آن را تکان دهید و به طرف دیگر پل بروید. تا به آرامگاه برسید.
THE TOMB
به سمت چپ رفته و از روی ستون به کنار تکه سنگ بزرگ سفید رننگ بپرید و آن را هل دهید. پایین رفته و داز پله ها استفاده کنید و روی پایه ها بپرید به یک دوراهی میرسید به سمت راست بروید و به ستون بپرید و بعد روی پل بروید تکه سنگ سفید رنگ دیگری را که در اینجاست هل دهید. پایین بروید و سپس به دوراهی باز گردید. به سمت چپ بروید. در ادامه راه به تکه سنگ سوم میرسید به سمت دیور رفته و طناب را بگیرید.
وقت شما کم است دمویی را مشاهده میکنید و روی ستون ها پریده و بالا بروید در بالا روی اهرم بپرید و در را باز کنید در آنجا بازی را ذخیره کنید.
TO THE TIME ROOM (PRESENT)
روی دیوار بدوید و دو اهریمن را بکشید دوباره روی دیوار راه بروید و دشمنان را از پای دراورید روی ستون بپرید و جهار نفر از دشمنان را مورد عنایت شمشیرتان قرار دهید!روی دیوار بدوید و از نردبان بالا بروید. روی نردبان بعدی بپرید و از آن بالا بروید دمو را مشاهده کنید باید سعی کنید به شمشیر دست یابید.
روی چوب ها راه بروید . مراقب باشید به پایین نیفتید. به نینجایی یمرسید که باید او را نابود کنید روی دیوار راه رفته و دوباره به نینجا صربه بزنینید و با استفاده از پرده ها به پایین بروید بعد از برداشتن شمشیر دوباره داهاکا سر و کلش پیدا میشود.
BOSS:DAHAKA
از دست او بار دیگر فرار کنید و به سمت TIME MACHINE بروید و بازی را ذخیره کنید.
TO WARD THE LIBRARY(PAST)
در ابتدا از تله ها عبور کنید و به سالن وارد شوید.شمشیر جدیدی به دست می آوریدبا این شمشیر میتوانید درها و دیوار های ترک خورده را بشکنید.از در خارج شوید از تله هها عبور کنید و به اتاق دیگری بروید که در آنجا اهرمی موجود است . آن را حرکت داده و دشمن را نابود کنید در پایین جعبهرا هل دهید.
به اتاق بعدی وارد شوید و از نردبان بالا بروید. اهرم را حرکت دهید تا به اتاق بعدی دست یابید دکمه را فشار دهید و با استفاده از حالت اسلوموشن وارد در شوید. اهریمنان را نابود کنید و از اهرم استفاده کنید بازی را ذخیره کنید سپس به سالن بزرگی میرسید.
BOSS:GIANT MUMMY
برای از بین بردن او از همان روشی که برای کشتن غول های معمولی استفاده میکردید استفاده کنید از محل خارج شوید و از نردبان که درسمت چپ سالن است بالا بروید سه نفر از اهریمنان در اینجا وجود دارند آنها را نابود کنیددیوار را شکسته و دکمه رافشار دهید. دیوار دیگری هم در آنجا وجود دارد که باید آن را بشکنید و از حرکت اسلوموشن برای وارد شدن به سالن استفاده کنید. به اتاقی که دودیوار را در آن جا خراب کردید باز گردید و از در عبور کرده و از دکمه برای باز کردنن راه استفاده کنید. با استفاده از حالت اسلوموشن وارد شوید و به سمت دیوار بروید تا به ستون برسد روی ستون بلندتر بپرید و بازی را ذخیره کنید از ستون استفاده کرده تا به کتاب خانه برسید اهرمینان را کشته و وارد شوید.
THE LIBRARY(PAST)
از پله ها عبور کنید و از جعبه ها بالا بروید . با اهریمنان مبارزه کنید و به سمت اهرم دوم بروید و آن را تکان دهید و راه حدیدی با اهریمنان ظاهر میشود اهرمی روی دیوار میبینید آن را تکان دهید و با استفاده از حرکت اسلوموشن وارد دری که باز کردید شوید دوباره اهرم دوم را تکان دهید و وارد در شوید از نردبان استفاده کنید و وارد بالکون شوید دشمنان را از بین ببرید. در طرف دیگر بای دو دیوار را هل دهید . به بالا بروید و به سمت راست خود نگاهی بیندازید روی دیوار راه رفته و از روی پالیه روی ستون بپرید و به راه خود ادامه دهید به سمت چپ پریده و روی پایه بپرسید به راه خود ادمه دهید و راهی به سمت چپتان موجود است وار آن شوید به نینجایی خواهید رسید از او عبور کرده و روی لبه ی دیوار بپرید به مقصد خود میرسید دمو را مشاهده کنید روی ستون آخری بپریدو به پایین بروید. بازی را ذخیره کنید و روی دیوار راه رفته و نینجا را بکشید از پله ها استفاده کنید با استفاده از شمشی رعنکبوت در را بشکنید و شما به برج ساعت باز خواهید گشتبه راه ادامه دهید تا دمویی پخش شود دیوار را شکسته و وارد سالن زمان شوید.
THE THRONE ROOM (PRESENT)
راه را ادامه دهید و به سمت بالا بروید. سگ ها را نابود کنید به راهروی جدیدی خواهید ریسید برای در امان ماندرن به درون آب بپرید. از لبه دیوار استفاده کرده و به سمت دیگر بروید به قسمت اصلی بروید نینجاها را بکشید و به سمت در دیگر بروید بازی را ذخیره کنید و از در عبور کنید و سگ ها را نابود کنید.
دکمه را فشار دهید از روی لبه دیوار به راه خود ادامه دهید به روی ستون بپرید و بالا رفته روی ستون بلند تر بپرید روی پایه بپرید و روی دکمه بپرید و از آ» جا روی پایه بپرید. با استفاده از حرکت اسلوموشن به سمت شرق بروید و به منطقه وارد شوید روی دیوار بدوید و روی ستون بپرید و روی دکمه بپریدو با استفاده از حالت اسلوموشن وارد اتاق زمان شوید آن را فعال کنید.بازی را ذخیره کنید.
THE THRONE ROOM (PAST)
با استفاده از حالت اسلوموشن از تله ها عبور کنید و روی ستون پریده و روی ستون دوم بپرید. روی دیوار سمت چپ بروید و وارد اتاق دوم شوید با استفاده از حرکت روی دیوار به بالا بروید. روی زمین بروید و بازی راذخیره کنید.راه را ادامه دهید.
BOSS:THE GRIFFIN
برای کشتن او به پاهایش ضربه بزنید باید به دور او بگردید و به پای او ضربه بزنید به سمت در قفل شده بروید روی دیوار راه رفته و به سمت چپ بروید. در اتاق بعدی مجددا روی دیوار راه رفته و به روی ستون بپرید. روی پرده بپرید و از آن پایین رفته روی ستون بعدی بپرید. روی پرده بپرید و وارد اتاق بعدی بشوید با استفاده از حلکت اسلوموشن از روی تله ها عبور کنید. شما در حال حاضر در باغ هستید از روی ستون اول روی ستون بعدی بپرید به انتهای مسیر بروید دکمه رافشار داده و وارد باغ بشوید از اینجا به داخل هال برگردید بعد از دیدن دمو باید به اتاق درون بالکون برگردید از نردبان بالا بروید تا به اتاق برسید.
to the mystic caverns (present)
راه را ادامه دهید داهاکا شما را به مکانی نا مشخص پرتاب میکند از روی دیوار راه رفته وروی طناب بپرید. روی پرده بپرید و به زمین برسید از خروجی عبور کنید. در انتهای راه روی ستون پریده و سپس روج جعبه بپرید. بالا رفته و دکمه را فشار دهید از در عبور کنید. حالا میتوانید به اتاق زمان بروید.
to the mystic caverns (past)
راه را ادامه دهید و نینجا ها را نابود کنید بازی را ذخیره کنید دکمه را فشار داده و به سمت حروجی حرکت کنید و دمو را مشاهده کنید. روی دیوار رفته و روی طناب بپرید و روی طناب دیگری بپرید از روی تیغه ها عبور کنید و به نقطه ی ذخیره بازی برسید.
از زیر سنگ عبور کنید با استفاده از پرده به پایین بروید روی ستون بپرید از ستون پایین بروید و روی ستون های دیگری بپرید وقت راهدر ندهید نینجا ها ار نابود کنید و روی دیوار کنار درخت بروید روی ستون بپرید و روی ظطناب رفته و روی پرده بپرید نینحا ها را بکشید پایین رفته و با استفاهده از پرده به زمین فرود بیایید با استفاهده از ستون روی پل بروید با استفاده ارز حرکت اسلوموشن درب را بشکنید
روی دیوار راه رفته و نینجا را از بین ببرید بالا رفته و دمو ار مشاهده کنید. کمی به عقب برگردید دروی ستون پریده تا به خروجی برسید بازی را ذخیره کنید از روی تیغ ها عبور کنید و به پایین بروید.
در این اتاق شما باید کاری کنید که مواد مذاب به دیگ برسند اهریمنان را بکشید و از نردبان استفاده کنید دو اهرم را حرکت دهید. مواد مذاب کار خود را انحام میدهند خورجی دیگری را خواهید دید بازی را ذخیره کنید و اهرم را تکان دهید به سمت دیواری که در سمت چپتان است بروید.روی لبه دیوار بپرید و روی ستون بپرید به نزدیک کتابخانه برگشته و اهریمنان را نابود کنید روی ستون بپرید به بالا بروید و بازی را ذخیره کنید داهاکا سر میرسد و دیواری را خراب میکند با استفاده از ستون به سمت بالا بروید دیوار را ه رفته و از لبه دیوار به راه ادامه دهید روی ستون بروید به راه خود ادامه دهید و دمو را مشاهده کنید و بازی رذا ذخیره کنید.
THE MYSTIC CARVERNS (PAST)
به راه خود ادامه دهید و دشمنان را از بین ببررید بعد از اتمانم دمو شما خواهید دید که چگونه باید به دکمه برسید . از روید وار روی ستون بپریدو روی ستون بعدی پریده تا به نزدیکی دکمه برسید . دکمه را فشار داده و با استفاده از حالت اسلوموشن به راه تان ادامه دهید روی ستون بپرید و به راه خود ادامه داده و سردسته کلاغ ها را بکشید و به سرعت وارد در شویاد در به سرعت بسته میشود.
وارد در شده و به راه خود ادامه دهید.دکمه را فشار داده و وارد اتاق بعدی شوید. دشمنان را بکشید از روی دیوار راه رفته تا به زمین برسید. راه را ادامه دهید تا به نقطه ی ذخیره بازی برسید روی دیوار راه رفته و روی طناب بپرید از طناب بالا رفته و به لبه ی دیوار بپرید با استفاده از طناب بعدی به سمت دیگر لبه ی دیوار بروید شما در برج ساعت هستید از اتاق عبور کنید و اهرم را فشار دهید دمویی را مشاهده خواهید کرد.
THE FINAL RUN
دبعد از اینکه بهوش می آیید به راه خود ادامه دهید تا به آسیاب برسید از تله ها عبور کنید بعد از مشهاده دمو به سالن برگردید در این اینجا نیمه دوم شاهزاده خواهد مرد و شما به حالت عادی بر میگردید به منطقه ی ذخیره بازی بروید راه را ادامه دهید و به منطقه ی میانی وارد شوید
کشتن او بسیار سخت است و خیلی قوی است او همواره گردباد هایی به سمت شما میفرستد و هر ضربه اش مقدار زیادی از سلامتی شما را میگیرد با استفاده از قدرت های جادویی که در طول بازی به دست آوردید او را نابود کنید.در اینجا بازی تمام میشود.

توجه: اگر تمام مکان های مخفی طول عمر که 9 تا هستند را پیدا کنید شما شمشیر آبی را بدست می آورید و با داهاکا مبارزه میکنید و کایلینا نمیمیرد و پایان متفاوتی خواهید دید!

این قسمت راهنما توسط دوست خوبم اقا نیما نوشته شده که شما را برای بدست اوردن شمشیر ابی کمک می کند

۱- بعد از نبرد با دختر سیاه پوش برای دومین بار و شکست دادن او کمی به عقب برگردید و از چند پله بالا بروید در اینجا قسمتی است که یک مجسمه در وسط وجود دارد ولی یک شکاف در وسط وجود دارد به سمت مجسمه بروید و آن را به عقب بکشید در پشت همین مجسمه یک در مخفی باز می شود داخل آن شوید و اولین آب را بنوشید.

۲-اول برای بدست آوردن این آب باید قدرت آرام کردن زمان را به دست آورید. اول باید خود را به داهاکا (غول سیاه بازی) برسانید از دستش فرار کنید تا به تونل زمان وارد شوید و به قدیم بروید بعد به راه خود ادامه دهید بعد از مدتی یک صحنه نمایش داده میشود که در آن مردی با قیافه عجیب به طرف شما تبر پرتاب میکند مسیر را ادامه دهید و از میله بالا روید تا به پرچم برسید بعد که در باز شد به بیرون بروید بعد دری مقابل خود میبینید که طاقی با دو ستون دارد حال به جای مستقیم از دیوار سمت چپ بالا بروید و به سرعت بپرید تا به بالای طاق برسید مسیرتان را به سمتی که دشمنان دیده میشوند ادامه دهید آن ها را بکشید تا به پلکانی برسید که در سمت چپ آن یک دکمه زمانی است روی آن بروید و با زدن دکمه R زمان را کند کنید و از پله ها بالا بروید رو به روی شما یک دریه است سریع خود را داخل آن بیندازید تا کمی جلوتر دومین آب(آپگرید جان) را نیز ببینید.

۳- زمانی که شمشیر Serpent (مار)را از کالینا گرفیتد(زن با لباس قرمز) حالا باید به سمت سومین محل آپگریدها بروید.این شمشیر را باید در وسط سالن مرکزی(که در وسط نقشه است) به عنوان یک کلید استفاده کنید ،اکنون باید اهرمی را که شمشیر به وجود آورده است را بچرخانید تا جهت آن درست بر خلاف برآمدگی باشد که قبلا شمشیر را روی آن قرار دادید با این کار سکوی بلند مهو میشوو سکوهایی به طرف قعر پرتگاه نمایان میشود حالا باید به لبهی پرتگاه بروید درست در کنار برامدگی که شمشیر را در روی آن به کار گرفتید از لبه پرتگاه آویزان شوید و سپس بپرید دقت کنید که درست هنگام رسیدن به دیوار روبرو باز هم دکمه پرش را بزنید و با کمک دیوارها به پایین بیاید یک لبه پایین تر بیاید تا به آخرین لبه پرتگاه برسید حالا با راه رفتن روی دیوار خود را به سمت راست تصویر برسانید و درست در انتهای مسیر بپرید به محض رسیدن به دیوار روبرو دوباره بپرید تا به بالای دیوار برسید باز هم از سمت راست روی دیوار راه بروید و به محض رسیدن به آخر تصویر بپرید و با دیوار بازی کنید تا به آخر مسیر برسید و سپس در مسیری که مشخص است به سوی سومین جایگاه بروید یک نکته دیگر اینکه هنگامی که شمشیری را که دیوار را میشکند به اینجا بیاید و از همان دری که به سمت جایگاه رفتید داخل نشوید سمت راست یک دیوار هست که از آن شن میریزد دیوار را بشکنید تا صلاح مخفی را که چوب هاکی است را به دست آورید.

۴- وقتی که به دنبال Garden Tower(باغ برج)وارد باغی میشوید و از نردبان بالا میروید و پس از جنگ با مرد کلاغی به یک اهرم میرسید با چرخندان اهرم دری که از آن وارد شدید بسته میشود و در دیگری باز میشود که شما را به جایی حیاط مانند میرساند که پر از دشمن است پس از کشتن دشمنان باید از لبه ستونی که در وسط حیاط قرار دارد و نقش سوییچ را بازی میکند آویزان شوید تا صندوقی نمایان شود اما به جای این کار به گوشه سمت چپ تصویر بروید و به لبه پرتگاه نزدیک شوید دور تمام پرتگاه نرده ای وجود دارد به جز همین قسمت انتهایی از آن جا آویزان شوید و به کمک لبه های پایینی به سکوی پایینی برسید روی دیوار راه بروید تا به یک در برسید از آن عبور کنید در سمت دیگر پرتگاه باز هم به کمک لبه هایی متعدد به سمت پایین بروید در اینجا کمی جلوتر آب چهارم(محل آپگرید جان) را می بینید.

۵- در قسمت دوم (Garden Tower) جایی وجود دارد که باید آب را روشن کنید بالا این اتاق محل آپگرید جان وجود دارد یا به عبارتی دیگر:برای این که بتوانید در قصر را باز کنید باید دو معمای آب حل کنید دومی مربوط به حیات بزرگ است که چند سکوی بسیار بزرگ دارد و شما باید با بالا رفتن از سکوی اول و رساندن خودتان به چند اهرم و چرخوندن آنها علاوه بر این که خودتان را به آخرین اهرم برسانید آب را از لبه سکوهای بلند جاری کنید تا دومین معمای آب حل شود و در اتاق اصلی قصر باز شود درست بعد از این که آخرین اهرم را که در اتاق کوچکی قرار دارد چرخاندید (در اتاق نیمه باز است باید با زدن دکمه ی فاصله از آن رد شوید ) آب به داخل اطاق میریزد به جای برگشتن از مسیری که آمدید از سکوهای همان اتاق استفاده کنید تا خودتان را به بالای اتاق بروید در اینجا به صورت خیلی واضح یک محل آپگرید جان را پیدا خواهید کرد.

۶- بعد از طی کردن مسیرهای برج ساعت شما به پرتگاهی میرسید که از طرف دیگر آن یک قول بزرگ موجودات آتشین را به سمت پرتاب می کند در سمت راست تصویردیواری وجود دارد که شکاف برداشته کافیست به کنار شکاف بروید تا غول به سمت شما مواد منفجره پرتاب کند تا آن خراب شود راهی که باز میشود شما را به ششمین جایگاه میبرد البته شکاف سمت چپ را هم به همین روش باید از بین ببرید .

۷- بعد از اینکه شمشیرScorpion (عقرب) را به دست آوردید به سرسرای بزرگی میرسید ویک غول بزرگ به جنگ شما می آید پس از مبارزه و شکست او نردبانی به سمت پایین می آید اگر از آن بالا بروید به اتاقی بزرگ شبیه به حیات میرسید که وسط آن خالیست در آنجا باید با چند دشمن بجنگید دو دیوار قابل شکستن در این محوطه وجود دارد یکی از آنها کلیدی زمانی را در خود دارد و دیگری در بسته ای ابتدا باید کلید را فشار دهید و سپس با آهسته کردن زمان از در عبور

/ 14 نظر / 4703 بازدید
نمایش نظرات قبلی
برديا

ميشه بگين شمشير ديوار شكن چه شكلي است وچگونه ان را بدست اوريم

ميلاد

سلام دوست عزيز . ازمطالبتونم ممنونم. من توي اون مرحله كه با كالينت(پيراهن قرمز داره) و يك در هم هست كه چند تا آهن جلوشه موندم. اگه ميشه كمكم كنيد[عینک]

ميلاد

بازم سلام. اون غولي كه كنار چرخ دنده هاست و بمب پرتاب ميكنه را چهجوري بكشيم؟[گریه]

علی

خیلی بدبود وریز ونمی شد خیلی خوب خواندونفه میدم ان جایی که کشتی را روی اب میبینی بایدچکار کرد

سروش

دستت درد نکنه چه حوصله ای

عرفان

دستت درد نکنه خیلی کمکم کرد مخصوصا جای آپگرید ها واقعا ممنون [قلب]

حامد

با سلام من همین چور شانسی اپگیرت ها رو میابم ممنون از راهنمتیی ولی من در یک قسمتی این بازی ماندم انجایی که کالینا زن قرمز پوش به من شمشیر دوم میده من میرم تو یه بتزی بعد همه رو میکشم از چوب و تیر تخته بالا میرم یه ادم کلتغی است میکشم اهرم میکشم دو چوب به هم وصل میشه بعد یه جعبس میاریم اینور رو اهرم بعد در وا میشه زیرش میرم به سمت در اهرم مس چرخونم نمی دونم چی میشه یه جوییه اب ازش رد میشه بع بالاش یه شکاف داره من از شکاف رد میشم یه طناب هست طناب میگیرم نمی دونم به کجا باید بپرم میام سر جای اولم اسم سیوم اینهThe second tower garden-pastکمکم کنید لصفأ مرسی

تتا

باحال بود

امیرعلی

درسته‏ ‏من‏ ‏فهمیدم‏ ‏اون‏ ‏پایان‏ ‏درس‏ ‏نیس‏ ‏ولی‏ ‏نمیدونستم‏ ‏پایان‏ ‏درست‏ ‏چیه‏ ‏دمت‏ ‏گرن