راهنمای مراحل بازیprince of persia the sands of time

پس از اتمام دمو سمت راست از سنگها با استفاده از کلید سمت راست ماوس بالا بروید . سپس از روی پل شکسته به آنطرف پریده و بعد به سمت راست بروید.روی تخته بپرید و وارد سالن شوید.دشمنان را از بین ببرید و از نردبان به بالا بروید.به سمت سالن رفته و اگر صدمه دیده اید با راست کلیک در حوضچه آب بنوشید تا جان شما پر شود.میزها را شکسته و دشمنانتان را بکشید و به پایین بروید به سوی سالن بروید و راهرو را طی کنید تا به پلی که می شکند برسید.از پل عبور کنید و از نردبان بالا بروید و وارد سالن شوید سپس دشمنان را نابود کنیدبه سمت جلو رفته به لبه ی دیوار بپرید و به بالای لبه بروید سپس به سمت دیگری رفته تا به شکاف بزرگی برسید.وارد شکاف شده و دشمنانتان را نابود کنید.از ستون سالم بالا بروید و و به سمت پشت بپرید .به طرف ستون بزرگ بپرید و به بالای ستون بروید تا به بالکن برسید.به بالکن بپرید سپس بازی را save کنید. روی دیوار با استفاده از راست کلیک بدوید . مسیر را ادامه دهید تا به خنجری برسید . به بالا بروید و به سمت چپ بروید تا صحنه ای برای شما پخش شود. از تله ها عبور کنید تا به لبه ی دیوار برسید. راه را به بالا ادامه دهید و از تله ها عبور کنید بر روی دیوار با راست کلیک دویده تا به محوطه ی بزرگی برسید. به پایین بروید و راه را از سمت چپ روی لبه ها ادامه دهید تا به ستون برسید. ستون را بگیرید و به ستون های بعدی بپرید . به ستون آخر که میرسید به پایین ستون بیایید و به سمت مجسمه رفته . تا انتها به بالای آن بروید. به طرف خنجر بروید و آن را بردارید.
پس از پایان دمو وارد درب شوید و ار شکاف ها عبور کنید . راه را ادامه دهید. به پایین بروید. از تله ها عبور کنید و و به بالای دیوار بروید .پس از پایان صحنه شیاطین را نابود و بازی را save کنید .
از همان راهی که "فرح" (پرنسس) فرار کرد بروید تا به او برسید پس از ریختن سنگها به طرف در سمت راست خود بروید.و به پایین بروید نور سفید را با استفاده از کلید "E" نابود کنید و به سمت راست بروید و از میله آویزان شده و مستقیم به جلو بروید . وارد راهرو شوید به روی میله پریده و مسیر را ادامه دهید. دوباره وارد سالن شده تا صحنه ای ببینید. به روی میله های پرچم آویزان شده و کلید راست ماوس را نگه دارید تا شاهزاده روی میله تاپ بخورد وقتی اوج گرفت با استفاده از کلید "space" به طرف میله ی بعدی بپرید و راه را به این شکل ادامه دهید در انتها به پایین بیایید و شیاطین را نابود کنید. به طرف قاب های عکس رفته و به روی میله پرچم پریده و سپس به طرف بالا بروید تا وارد شکاف درون دیوار شوید و بازی را ذخیره کنید. جعبه ها را بشکنید و به سمت راست بروید و به طرف بالای صخره ها بروید.
توجه:قبل از پایین آمدن از صخره ها به سمت شکاف دیوار بروید تا طول عمر اول را دریافت کنید.
مسیر را تا انتها به پایین ادامه دهید و از روی شکاف عبور کنید و نور را نابود کنید. به پایین شکاف آمده و مسیر را ادامه دهید تا به قسمت خراب شده برسید.وارد سالن شوید. به بالای ستون بروید و از آن به ستون پشت خود بپرید و با راست کلیک به سمت جلو رفته تا به ستون بزرگ برسید به پایین ستون بیایید و حشرات و نور را نابود کنید.به ستون روبرویی بپرید. از صخره ها بالا بروید و میله ها را بگیرید و مسیر را ادامه دهید سپس به طرفی که نور هست بپرید و نور را نابود کنید. از ستون شکسته بالا بروید و به ستون بعدی تا آخر ادامه دهید تا به سکوها برسید.به لبه دیاری که سکو به آن چسبیده به سمت چپبروید و به طرف پایین بروید و حشرات را نابود کنید سپس به میله ها آویران شده و به جلو رفته حشرات را نابود کنید سپس به میله ها آویزان شده و به جلو رفته حشرات را نابود کنید.از قسمتی که نرده داره آویزان شده و به جلو رفته حشرات را نابود کنید. از قسمتی که نرده دارد آویزان شده و به ستون روبرویی بپرید.از ستون پایین بیایید و اشیاطین را نابود کنید.بازی را ذخیره کنید. به سمت چپ بروید و با استفاده از کلید سمت راست ماوس کمد را به کنار ببرید تا راه باز شود. قال از خارج شدن از سالن به آخر سالن بروید و نور را نابود کنید. به سمت کمد رفته و وارد شکاف دیوار شوید و از پله ها پایین بروید و تا انتها ادامه دهید تا به نشان سفید برسید. صندوق را روی نشان قرار دهید تا درب باز شود. دسته روی دیوار را با استفاده از کلید راست ماوس بکشید تا پل باز شود حالا باید بسرعت از روی پل عبور کنید تا سقوط نکنید. پس از پایان صحنه معما را به این شکل حل کنید:
اولین معما:
همان طور که میبینید در اینجا 2 دسته وجود دارد (یکی از دسته ها میدان را بالا میبرد و دیگری میدان را میچرخاند) خوب توجه کنید:
نکته:"درجه" هر وقت در هنگام چرخیدن توقف کرد یا صدایی شنیدید 1 درجه میباشد.
ابتدا به نقطه نورانی بروید و به وسیله دسته سمت راست یک درجه به بالا بروید.سپس به سوی دسته دوم رفته و تا آخر به سمت چپ بچرخانید. بر روی نور بعدی بروید. دوباره به سوی اهرم بروید و دو درجه به بالا بروید. روی نور نیم دایره ای بروید. یک درجه به پایین بیایید و روی نور آخر که نور هلال است بروید. یک درجه به بالا بروید. یک درجه به سمت چپ چرخیده تا تمام نورها سر جای خود قرار گیرند.سپس یک درجه به طرف بالا بروید.
پس از اتمام صحنه از روی پل عبور کنید و به بالای نردبان سمت چپ بروید.بر بوی میله بالای سر خود آویزان شده و به پایین بپرید و شیاطین را نابود کنید. بازی را ذخیره کنید.از پله ها بالا بروید و مسیر را طی کنید. از تله ها عبور کنید و در آخر مسیر دسته روی دیوار را بکشید تا وارد درب شوید. صحنه ای خواهید دید. اهریمن ها را نابود کنید. ارز پله ها بالا بروید و مسیر را ادامه دهید تا از تله ها عبور کنید و در آخر مسیر دسته را بکشید و راه را تا آخر ادامه دهید. وارد درب شده تا دمویی برای شما پخش شود. دشمنان را نابود کنید. بازی را ذخیره کنید . به سمت جلو رفته و نور را در پشت سنگها نابود کنید. بر روی علامت سفیدی که روی دیوار است با استفاده از کلید سمت راست ماوس بپرید تا یک ستون از وسط حیاط به بالا بیاید . به بالای ستون رفته و میله را بگیرید و به بالا بپرید. از سمت راست به روی دیوار مقابل بپرید. پس از پایان دمو از تله ها عبور کنید و به بالای دیوار مقابل بپرید. در نقطه زرد رنگ به بالا پریده و دسته را بگیرید. پس از باز شدن درب به بالای سنگ ها بروید. از روی سنگ ها عبور کنید و نردبان را بگیرید و به بالا بروید. مسیر را ادامه دهید تا به نور برسید و نور را نابود کنید. از سنگ ها بالا بروید. روی دیوار دویده و طرف مقابل را بگیرید و وارد شکاف شده تا طول عمر بعدی را بگیرید . بر روی میله ها آویزان شوید و تا آخر ادامه دهید تا لبه را بگیرید. به سمت
چپ لبه بروید و به سمت مقابل بپرید. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا به لبه مقابل بپرید. به بالای دیوار بروید و میله پشت را بگیرید سپس به دیوار مقابل بپرید یا به درب برسید. از دیوار با استفاده از کلید سمت راست ماوس تا انتهای مسیر عبور کنید و بعد به آن طرف دیوار بپرید. مسیر را ادامه دهید تا به علامت زرد برسید. بر رون آن بروید تا درب باز شود. وارو شوید و دسته روی دیوار را بکشید و از تله ها عبور کنید. در انتهای مسیر به روی علامت سفید پریده و به بالا تا انتها بروید تا به درب برسید.از درب عبور کنید. در انتهای مسیر روی علامت سفید پریده تا لبه ای روی دیوار باز شود و روی آن پریده و به بالا تا انتها بروید تا به درب برسید از درب عبور کنید. دشمنان را نابود کنید. بازی را ذخیره کنید. به دنبال فرح دویده و اهریمن ها را نابود کنید. این مبارزه سختی برای شما خواهد بود زیرا هم باید مواظب آسیب ندیدن فرح باشید هم از خود دفاع کنید.
به بالای پله ها رفته و نور را نابود کنید. به بالای پله ها بروید و از قسمت خراب پل هبور کنید تا به سقف کوچک آبی برسید. ادامه دهیدمیله های پرچم را بگیرید تا به سقف آبی دوم برسید. به عقب برگردید و به طرف سقف آبی دوم برسید. به عقب برگردید و به طرف سقف کوچک و سپس بر روی ایوان بزرگ بروید. اهرم را بچرخانید تا درب باز شود. بشکه ها را شکسته و به پایین پل بروید و شیاطین و نور را نابود کنید. به سمت درب دویده و بازی را ذخیره کنید. به بالای سکوها بروید. لبه دیوار را بگیرید تا روبروی میله آهنی برسید.میله را گرفته و مسیر را ادامه دهید. سپس میله بعدی را بگیرید و تا آخر ادامه دهید. به جلو بروید و از تله عبور کنید.
وارد شکاف شده یا طول عمر بعدی را دریافت کنید. از نردبان بالا بروید و مسیر را ادامه دهید تا به درب مقابل برسید وارد شوید و از تله ها عبور کنید. از پله ها پایین بروید و درب را باز کنید تا پرنسس وارد شود.به دنبال پرنسس بدوید یا به یک سالن بزرگ برسید. به حلو رفته تا به میله برسید و آن را بگیرید و راه پرنسس باز شود به بالای پل بروید و دسته را بکشید. از تله ها عبور کنید و وارد درب شوید و سپس به طزف پرنسس بروید. مسیر را ادامه دهید تا میله دوم را بگیرید. به جلو بدوید و میله سوم را بگیرید تا راه پرنسس باز شود . از پله ها به پایین بروید و میله را بگیرید. پس از حرکت پزنسس به پایین بروید و میله بعدی را هم بگیرید . به سمت پرنسس دویده و به روی صندوق ها بپزید و شساطین را نابود کنید. به بالای صندوق ها بروید و صندوق را از بالای صندوقهای دیگر به پایین بیندازید. روی نشان سمت چپ بگذارید تا سکویی بالا بیاید . به سمت صندوق های سمت چپ بروید و یک صندوق دیکر پشت صندوق ها برداشته و بر روی نشان دیگر بگذارید تا یک سکوی دیگر پشت سر پرنسس بالا بیاید. به بالای سکوی پشت پرنسس رفته و نشان زرد را فشار دهید تا درب باز شود. خیلی سریع به پایین پریده تا از درب عبور کنید . از تله ها عبور کنید تا به پرنسس برسید . به پایین پله ها رفته و نور را پشت پله ها نابود کنید سپس شیاطین را نابود کرده و به سمت ذخیره بازی دویده و به بالای صخره پشت ذخیره پریده و بالا بروید. به بالای درخت بروید و به آن طرف بپرید . حالا در بالاترین نقطه هستید. به شاخه روبرویی بپرید و شاخه را بگیرید و به آن طرف بپرید. و درب را برای پرنسس باز کنید.
شیاطین را نابود کنید و داخل اتاق شوید و صندوق را جابجا کنید تا سوراخی پیدا شود و پرنسس درب را برای شما باز کند. به روی مله بالای سر خودتان پریده و به بالا بروید تا به نردبان برسید. بهسمت چپ بروید تا به میله بزرگ برسید. به انتهای میله بروید و به سکوی مقابل بپزید. از آنجا به صخره روبرویی بپرید تا به یک درخت برسید.به شاخه و بالای برج برویدو اهرم را بچرخانید تا درب باز مود. به سمت محل ذخیره بازی بپریدو به پایین صخره ها بروید. به روی میله پریده تا وارد درب شوید.به سمت آخر رفته و بر روی میله آویزان شوید تا یک نردبان برای پرنسس بالا بیاید.حالا وارد درب شوید و شیاطین را نابود کنید . به بالای صخره کوچک پریده و از طریق دیوار دسته میله را به پایین بیاورید و داخل اتاق شوید و نور شیطانی را نابود کنید صندوق را از جلوی شکاف برداشته تا پرنسس وارد شکاف شود و درب را برای شما باز کند. بشکه ها را شکسته و دسته را با راست کلیک بکشید. از تله ها عبور کنید تا به درب برسید. از پل عبور و با زی را ذخیره کند. به سمت فرح بر گردید و به سوی درخت پزیده از آن بالا بروید و به لبه بپرید. به لبه دیگر با راست کلیک بدوید و به روی درخت پریده و نور را نابود کنید. از درخت بالا بروید و به درخت بعدی بپرید. تا انتها ادامه دهید و به بالای درخت بروید تا به بالای آبشار برسید. به لبه آویزان شوید و به طرف پل بروید. از روی پل بپرید تا به اهرم برسید و اهرم را بچرخانید تا درب باز شود و به درخت سمت چپ پریده و به پایین بروید و به درخت بعدی بپرید و سپس به روی صخره بعدی و در انتها به آنسوی پل بپرید تا وارد سالن شوید و دشمنان را مورد عنایت خود قرار دهید!. راه را ادامه دهید و وارد شکاف دیوار شوید و با دشمنان مبارزه کنید و به بالای پله ها رفته و بازی را ذخیره کنید. به طرف سنگی که کوزه بر روی آن است رفته و آن را به کنار بکشید تا فرح بتواند وارد سوراخ شود. روی نشان بروید تا درب باز شود. از تله ها عبور کنید و به پایین بروید. از تله بپرید و به بالا بروید تا لبه دیگر را بگیرید. دوباره به بالا بپرید و لبه را بگیرید تا صحنه ای برای شما پخش شود. دشمنان را نابود کنید و به بالای پله ها بروید و روی نشان داخل آب بپرید تا درب باز شود. به سوی دو نشان روبرویی بروید و محسمه را به نشان کنار خودش بچسبانید و بر روی دومی نشان سمت راست روی دیوار پریده تا در باز شود. نور را نابود کنید و اهرم را بچرخانید تا آب داخل سالن خارج شود. به سمت دیوار بروید و به بالای لبه بپرید و بر بوی میله پرید ه و به ستونبرید سپس از ستون بعدی به سوی میله پریده و به انتهای میله بروید و به میله آخر پریده تا درب باز شود. به آن طرف دیوار بروید و لبه دوم را بگیرید و تا انتها ادامه دهید تا به میله آخر که درب را باز میکند بپرید.پس از باز شدن درب آخر جعبه را به پایین بیندازید.جعبه را در کنار درب کوچک خواهید یافت. دوباره به درب اول باری که وارد سالن شدید برگردید. بروید به سوی تله هایی که آمدید. از تله ها عبور کنید تا به جایاول بازی برسید. جعبه را از بالای آبشار به پایین حوض انداخته و آن را به طرف نردبان بپرید و از نردبان بالا بروید و نور را نابود کنید.به بالای دیوار بروید و به سمت راست بپرید و به آن طرف سالن برید. به ستون وسط بپرید. به لبه دیوار پشت ستون بپرید و از نرده ها عبور کنید. به روی میله روبرویی پریده و تا انتها ادامه دهید تا لبه دیگر را بگیرید. وارد راهروی چوبی شده و بشکه ها را شکسته و از تله ها عبور کنید و دشمنان را نابود کنید و بازی را ذخیره کنید. به بالای پله ها بروید و مسیر را ادامه دهید. به سمت چپ بروید . کمد را به زیر میله ببرید و روی آن میله را بگیرید. به ستون مقابل بپرید و مسیر را طی کنید. به آن طرف ایوان بپرید و نور را نابود کنید. به انتهای سالن بروید و آن طرف شمشیر را بردارید. برگردید درب چوبی را بشکنید و به پایین بیایید با شمشیرقبل از پایین آمدن ترک دیوار را خراب کنید و از آنجا طول عمر بعدی را پیدا کنید. وارد سالن شوید. آن قسمت دیواری که از شکاف آن نور می آید را خراب کنید. به پایین بروید و در آخر راه سنگ بزرگ را به وسط بیاورید و از روی آن میله را بگیرید و مسیر را ادامه دهید.از سمت چپ به دیوار پایین بپرید. از چینه ها پایین بروید و به وسیله دیوار به بالا بروید. از آن جا به سوی نور بروید و آن را از بین ببرید. لبه های پایین را بگیرید و به طرف دیوار حرکت کنید و به آن سوی دیوار بپرید. مسیر را ادامه دهید. در کنار پرنسس اهرم را بچرخانید. دشمنان را نابود کنید. در آخر سالن سنگ بزرگ را بردارید تا پرنسس عبور کند.مسیر را ادامه داید و از نردبان بالا بروید. مسیر را ادامه دهید و دشمنان را نابود کنید و دیوار آخر را خراب کنید . در آخر سالن وارد سالن بزرگ شوید.دشمنان را نابود کنید . از سنگها
بالا بروید و میله کوچک را بگیرید وبه بالا بروید. در بالای سالن نور را نابود کنید و به عقب برگردید. میله بالایی را بگیرید و به آن طرف بپرید. درب را باز کنید و به سمت چپ بروید و میله پرچم را بگیرید. مسیر را از بالا ادامه دهید. از تله ها عبور کنید. به وسیله اهرم درب را باز کنید. پس از وارد شدن به طرف پایین بروید و اهرم را پایین بیاورید تا فرح به بالا بیاید. برگردید. پس از باز شدن درب توسط پرنسس نور را نابود کنید و اهرم بالای سر خود را بکشید تا پل پایین بیاید. مسیر را به بیرون ایوان برگردید و ردر میان راه پایین بیایید. روی پل دشمنان را نابود کنید. مسیر را به جلو ادامه دهید. اهرم را بچرحانید تا درب باز شود. به بالای پله ها بروید و میله اول را بگیرید. مسیر را طی کنید و اهرم را بکشید و به روی آن آویزان باشید تا انتها از شکاف بالا بروید. به روی پل بپرید و به بیرون سالن بروید. مسیر را طی کنید و دوباره از درب دیگر وارد سالن شوید. اهرم را بکشید. روی پل بروید. پس از جرکت پرنسس به روی دیوار روبرویی بپرید و از نردبان بالا رفته و در آخخر اهرم را بکشید و برگردید. پس از باز شدن درب صحنه ای خواهید دید. سپس پیش پرنسس بروید. پرنده ها را نابود کنید پس از پایان صحنه از صخره پایین بیایید و ستون بزرگ را بگیرید. پس از آن ستون کوچک را گرفته و به روی دیوار بپرید و مسیر را ادامه دهید و در پایان پایین بیایید. سریع به طرف راهرویکوچک خرکت کنید و میله آخر را بگیرید. به بالا بپرید و از بالکون پایین بیایید و مسیر را ادامه دهید و به روی ستون بپرید و نور شیطانی را نابود کنید. از طریق ستون بعدی مسیر را ادامه دهید و در انتها از دیوار عبور کنید. وارد حیاط دیگر شوید. از کنار دیوار حرکت کنید و پرچم را بگیدیر. در آخر بازی را ذخیده کنیدو به پایین بیایید. از دیوار کوچک به آن طرف بپرید و مسیر را ادامه دهید. در انتها به روی دیوارهای وسط بپرید. پرنده ها را استاد کنید. آن طرف دیوار وسط بپرید و مسیر را تا انتها میله ادامه دهید. به آن طرف میله یدگر بپرید و وارد سالن کوچک شوید. اهرم را بکشید تا نردبان پایین بیاید و درب باز شود. وارد درب دیگر شوید و اهرم را بکشید تا صحنه ای ببینید. حشرات و نور را نابود کنید. وارد اتاق دیگر شوید. دسته اهرم را بکشید و سپس با سرعت به بالای نردبانی که پایین آمدید بروید. از آنجا به روی دربی که به وسیله اهرم شما بالا رفته است با راست کلیک حرکت کنید. در اینجا سرعت بسیار مهم می باشد. پس از نابود کردن نور اهرم را بکشید. نردبانی دیگر میبینید. از طریق دیوار سمت چپ به آن طرف بروید و به پایین بیایید. توجه داشته باشید که قبل از پایین آمدن بر روی نقطه زرد بروید تا درب باز شود. مسیر را ادامه دهید. دیوار جلویی را خراب و از پل عبور کنید. بشکه ها را بشکنید و به پایین بیایید و مسیر را ادامه دهید. به پایین آبشار بیایید. حشرات را نابود کنید و نور را از بین ببرید. از روی پل عبور کنید و به پایین بیایید و برر روی سکو به روی سکوی دیگر که پل چوبی داره بپرید. در مسیر خفاش ها را از بین ببرید. به طرف سکوی سمت چپ حرکت کنید و به پایین بروید . خفاش ها را استاد کنید و به انتهای مسیر بروید و به روی صخره وسط آبشار بپرید. به روی صخره بعدی بپرید و از پل چوبی عبور کنید. بازی را ذخیره کنید. به پایین بیایید و از روی پل چوبی بگذرید. دیوار را خراب کنید. از سمت راست کنار دیوار بگذرید. لبه دیوار را بگیرید و به بالا بروید. به غار بروید. دیوار را بشکنید و بعد از سمت راست روی پل ها عبور کنید. در اینجا خفاشها را نابود کنید. از کنار دیوار مسیر را ادامه دهید تا به بالا به روی قندیل ها ی آویزان برسید. به روی قندیل ها بپرید.قبل از افتادن قندیل ها به عقب بر روی تخته ها بپرید و سریع قبل از خراب شدن به حرکت خود ادامه دهید. تخته بعدی را بگیرید و تا انتها دیوار با سرعت بدرید و به روی قندیل آویزان شوید. سریع همه راه را طی کنید. لبه دیوار را بگیرید تا انتها ادامه دهید تا به سکوی ذخیره برسید. بالای لبه دیوار را بگیرید و به روی قندیل آویزان شوید. مسیر را تا انتها طی کنید و نور را نابود کنید. از پل چوبی عبور کنید و به روی قندیل آویزان شوید. با سرعت به آن طرف بپرید و از نردبان پایین بیایید.از نردبان و تخته بعدی هم پایین بیایید تا به پایین غار برسید. از غار عبور کنید. راه را باز کنید تا به سالن برسید از سمت چپسنگ ها به بالای بالکن بروید و طناب را بگیرید . به روی لبه بالکن که محل ذخیره بازی است بپرید. از سنگهای سمت راست بالا بروید. از لبه چوب شکسته به آن طرف بپرید و به سمت چپ حرکت کنید. به طرف راست که درب آخر است بروید. خفاش ها را نابود کنید.از ستون شکسته بالا بروید و روی چوب بالایی به جلو بروید. در وسط طناب سمت چپرا بگیرید و به ستون جلویی بپرید. به سمت چپ حرکت کنید و ستون را دور بزنید و در وسط به روی طناب آویزان شوید. پس از گرفتن طناب به طرف طناب دوم اوج بگیرید و به جلو بپرید تا طناب را بگیرید. به سمت راست داخل دهلیز شوید . از تله ها عبور کنید. نور را نابود کنید و به جلو جایی که قیچی های تله وجودارد بروید. سریع به طرف دیوار با راست کلیک بالا بروید. ستون را بگیرید و به بالا بروید تا وارد یک سالن شوید. اهرم را پایین بیاورید تا دریچه باز شود. خفاش ها را نابود کنید. به لبه چاهی که درب آن باز شد آویزان شوید. از تله ها با دفت عبور کرده وجعبه را در آب بیندازید. آن را به کنار لبه دیگر ایوان که نور است ببرید و دور را نابود کنید. از آن بالا بروید . لبه ها را بگیرید و بالا بروید. مسیر را از سمت راست به جلو ادامه دهید. در میانه راه طناب را بگیرید و بعد طناب بعدی را تا آخر که به طناب مورد نظر برسید.از آن بالا بروید و به بیرون سالن بروید . دشمنان را نابود کنید و نور را نابود کنید و سپس بازی را ذخیره کنید. تا انتهای سالن بروید و طناب را بگیرید. به سمت جلو حرکت کنید و باسرعت عمل در بالا به روی نقطه سفید ظربه بزنید و سریع طناب را بگیرید تا پل باز شود. بعد به نقطه سمت چپ زرد و سریع پس از ظربه زدن و گرفتن طناب به طرف درب باز شده بروید تا درب بسته نشود. به یک سالن میرسید. نور را نابود کنید و دسته زرد را کشیده و روی نقظطه سفید بروید و تله ها را طی کنید تا وارد درب شوید. دشمنان را نابود کنید.از پرده روبرویی عبور کنید و به انتهای اتاق بروید . دیوار را بشکنید. به کمک فرح بشتابید و دشمنان را نابود کنید. بازی را ذخیره کنید. مجسمه را جابجا کنید تا سوراخی پیدا شود و فرح از آن عبور و درب را برای شما باز کند. به بیرون بروید و اهرم را بچرخانید تا درب باز مود. وارد سالن شوید. دشمنان را نابود کنید و بازی را ذخیره کنید. از قسمت ورودی دیوار را بشکنید . آینه داخل راهرو را به طرف سالن بچرخانید تا نور به سالن برسد. آینه آخر سالن را جلو بیاورید تا نور به آن بخورد و آینه سمت راست آن را به طرف نور بیاورید و نور را به آینه دیگر آن طرف سالن هدایت کنید. از آن آینه نور را به آینه پشت دیوار حراب برسانید تا نور به وسط سالن به نقطه زرد برسد. صحنه ای پخش میشود. از وسط سکویسالن بالا بروید و به روی دیوار روبرویی بپرید و به آن سمت بروید. روی دیوار به سمت چپ بروید.
به سمت سکو دویده و میله های پرچم را بگیرید و تا انتها ادامه دهید تا به ایوان برسید اهرم سفید وسط ستود را با استفاده از راست کلیک فعال کنید. وقتی کتابخانه جلو آمد سریع به طرف بالا بروید. به سکوی دوم بروید. از آنخا دویده و نردبان را بگیرید. نور را نابود کنید. به بالای چوب بروید و خفاش ها را نابود کنید پایین بیایید تله ها را رد کنید. دیوار را خراب کنید تا طول عمر بعدی را دریافت کنید. به قسمت وسط بپرید و دسته را به طرف راست بگردانید. از قسمت سمت راست میتوانید به آن طرف بروید. آینه را روبروی آن قرار دهید. بعد از آن آینه دوم را به آن طرف سالن جایی که طول عمر را دریافت کردید قرار دهید تا صحنه ای ببینید.به پایین برگردید. در قسمت کتابخانه آینه را به آن طرف فرار دهید تا راه برای شما باز شود.در آن طرف به پایین بروید و نور را نابور کنید. به کنار پرنسس برگردید. از ستون وسط به بالا بروید و طناب را بگیرید. بعد از آن طناب دوم را و سپس لبه دیوار را بگیرید و به بالا بدوید. مسیر را تا رسیدن به تردبان طی کنید و به بالا بروید در این قسمت باید سه دیوار را پی در پی خراب کنید. در قسمت دیوار دوم اهرم را پایین بیاورید و آینه را به بیرو محوطه هدایت کنید و از پلی که برای شما باز شد آینه وسط را بردارید و آینه آخر رابه جای آن فرار دهید. نور به آینه شما میرسد و شما نور را به الماس دیوار سوم هدایت میکنید. درب باز میشود. از همان سوراخ قسمت الماس با احتیاط به پایین بیایید و شمشیرا را بردارید. اهرم را بکشید تا درب باز شود. راخل شده و مسیر را طی کنید. دشمنان را نابود کنید . به بالا به دنبال فرح بروید. بعد به پله های وسط و بعد به بالا بروید. بر روی سکو پریده و نور را نابود کنید و به سمت راست بروید و از میله های پرچم ها بالا بروید دسته را یک درجه به عقب برگردانید. به میله آویزان شوید و مسیر را کاملا طی کنید و به آن طرف پریده و دسته را به جلو یک درچه بچرخانید. از مسیری که آمده اید تا ستون وسط برگردید و سپس به سمت چپ حرکت خود را ادامه دهید تا اهرم را بگیرید سپس ضربه ای بر روی علامت روی دیوار بزنید تا ایوانی زیر پای شما قرار گیرد. سریع به سمت چپ حرکت کنید. دومرتبه به طرف ستون وسط حرکت کنید ولی این بار به سمت راست تا اهرم را بگیرید. درب باز میشود. باطناب های ضخیم به پایین بروید. به دنبال فرح بروید و از تله ها عبور کنید تا به نشان زرد بین تله ها برسید . به روی آن بروید تا درب باز شود. در اینجا با دشمنان مبارزه کنید. بازی را ذخیره کنید. به بالای نردبان رفته و به سمت روبرو که لبه است بپرید و از آن به طرف پرندگان پریده و آن هارا نابود کنید. بعد از مبارزه به آن طرف لبه روبرویی پریده و تا آخر بروید تا روبروی طناب قرار بگیرید. به طناب بپرید و آن را بگیرید و بعد به لبه چوبی روبرویی پرده دار با استفاده از راست کلیک بروید تا چوب شکسته درون دیوار را بگیرید سپس به میله پرچم پریده و بعد به سوی دیواری که پرندگان هستند بپرید. پرندگان را نابود کنید. به سمت چپ جایی که طناب ها آویزان هستند نگاه کنید. با استفاده از راست کلیک بر روی دیوار پریده تا تخته چوب اول را بگیرید سپس به سمت طناب اول بپرید و با راست کلیک به ست طناب دوم اوج بگیرید و بپرید. سپس به انتها بپرید. از روی سکو به سمت راست با راست کلیک دویده تا به سکوی پایین برسید و از سکو پایین بروید و اهرم را بچرخانید تا درب برای فرح باز شود. به جلو بروید تا به تله تیع برسید. در این جا به دیوار کناری ایوان بروید و با راست کلیک به پشت دیوار یا لبه بپرید و به سمت جلو بروید تا از تله عبور کنید. وارد سالن شوید . از تله ها عبور کنید و حشرات و نور را نابود کنید. به جلو بروید تا پرنسس را ببینید. از پله ها بالا بروید و حشرات را نابود کنید. از تله ها عبور کنید وراه را ادامه دهید تا به پله ها برسید. از پله ها بالا بروید تا صحنه ای ببینید. دشمنان را نابود و سپس بازی را ذخیره کنید. به جلو بروید و از پرتگاه بپرید تا به درب برسید. به سمت چپ بروید تا میله ها را ببینید. پس از پایان صحنه از نردبان به پایین بروید و بر روی دیوار بدرید که به نقطه سفید برسید. زیر پای شما سکویی به وجود می آید. تا انتها این کار را ادامه داده تا به پایین برسید. دشمنان را نابود کنید. نور را از بین ببرید و بازی را ذخیره کنید. جعبه ای درون آن اسکلت وجود دارد . بر روی علامت آخر سالن بروید و بگذارید تا درب باز شود. وارد درب شده و از تله ها عبور کنید و روی نشان زرد پریده تا درب باز شود. نور را نابود کنید و دسته سفید درون دیوار را بکشید و بین دیوار به بالا بروید تا به لبه دیوار برسید. به بالای چوب پریده و خفاش ها را نابود کنید. به جلو پریده تا چوب بعد را بگیرید. خیلی سریع بر روی دو نشان دیوار بپرید و از بین دو دیوار بالا بروید و از طریق دیوار میله را بگیرید. به بالا بروید سپس به میله وسط پریده و به آن سوی لبه بپرید. نور را نابود کنید. از طریق نشان های روی دیوار به بالا بروید تا لبه آخر که لبه جوب است پریده و سپس به سمت نردبان بپرید و از آن بالا بروید و میله وسط را بگیرید سپس به نردبان دوم و تا انتها بالا بروید. دشمنان را نابود کنید. به لبه جوبی پریده و به بالا بروید. لبه بعد را بگیرید تا به حوض آب بالای صخره برسید.به سمت چپ بروید تا میله آهنی بالای سرتان پیدا شود. از طریق دیوار به میله آهنی پریده و سپس به چوب روبرویی بپرید و در انتها به لبه جوبی بپرید. خفاش ها را نابود کنید و سمت ستود چپ بپرید و به پایین بروید. به سمت در باز بروید. بر دیوار دویده و به بالا بروید تا لبه را بگیرید. دشمنان را نابود کنید و بازی را ذخیره کنید.از طریق دیوار به میله پرجم =ریده و بعد به میله بعدی و سپس به ستون بپرید. به ستود دوم بپرید و از سوراخ بالای ستون دوم به بالا بروید . به سمت راست بروید و خفاش ها را از بین ببرید. راه را ادامه دهید تا بین دو دیوار بلند برسید و از بین دو دیوار بالا بروید تا به لبه دیوار برسید . به سمت راست بروید و به میله بعدی بپرید و به سمت راست بروید تا روی لبه راه بروید و به پایین به میله بزرگ بپرید و دوباره به بالا بپرید. از سمت راست به سمت پرجم ها بروید تا به لبه ای دیگر برسید تا دوباره بین دو دیوار برسید . به دیوار سمت راست بروید و به بالایرین لبه دیوار بروید و به لبه دیوار چپ بپرید مسیر را به چپ ادامه دهید تا به میله پرجم برسید. پرجم ها را طی کنید تا به ستون شکسته برسید. ستون شکسته بزرگ را دور زده و بین ستون و یوار به پایین بیایید تا به پایین ستون برسید. باید به هریک از دیوار ها بپرید تا بتوانید پایین بروید. به درب زیر ستون بروید و نشان زرد را فشار دهید و خفاش ها را نابود کنید و در انتها از نردبان ها بالا بروید. دشمنان را نابود کنید و از صخره ها بالا بروید و بازی را ذخیره کنید. دوباره از صخره بالا بروید و از ستون جوبی بالا بروید تا میله آهنی را بگیرید. تا انتها ادامه دهید تا قسمتی از دیوار خراب شود . به روبروی قسمت خراب شده دیوار بروید و به آن جا بپرید و به بالا بروید. میله پشت سر خود را بگیرید و مسیر را تاانتها ادامه دهید تا به سکوی شکسته برسید. به طرف سکوی دوم بدوید و روی سکوی سوم بروید تا به ستونی که از وسط شکسته است برسید. به داخل ستون آویزان شوید و به عقب پریده و بالا بروید. به سکوی سمت چپ دویده و خفاش ها را نابود کنید. دوباره به سمت چپ سکوی بعدی بدوید. حالا وارد اتاقک درو پل شوید و از آن از روی تخته عبور کنید تا به سکوی بعد برسید. سپس از طریق دیوار بر روی سکوی آخر بپرید.به روی دیوار بدوید تا انتها سپس بپرید و ستود را بگیرید. به سمت سقف سبز رنگ پریده و به بالای ستون سقف بروید و میله های پرجم را بلگیرید تا به لبه بالایی برسید. به سمت راست حرکت کنید و نردبان را از طریق دیوار بگیرید و به بالا بروید سپس ستون را بگیرید و وارد سالن شوید و صحنه را ببینید . دشمنان را نابود کنید و باز را ذخیره کنید.
در اینجا باید با جادوگر پلید که باعث همه ی این درد سرهاست مبارزه کنید تا بازی تموم شود او مثل گربه که 7 تا جان دارد 3 تا جان دارد و 3 مرتبه زنده میشود پس شما لذت از بین بردن او را سه مرتبه خواهید چشید.
در آخر به او یک ضربه در بالکن بزنید تا بکلی نابود شود

لذت ببرید

/ 0 نظر / 129 بازدید